Νικητές του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ (6-10/05)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι : 

KEΦAΛΛHNOΣ BAΣIΛEIOΣ
ΣTAMΠAMΠA METAΞIA
XPYΣOYΛA ΠΛETΣA
AΘHNA ΓKOYΓKOYΛH
ΓEΩPΓIOΣ KONTOΛAIMAKHΣ
APHΣ POKOYΔHΣ
KΩNΣTANTINOΣ NIKOΛOΠOYΛOΣ
BAΣIΛIKH MΠOYPMΠOY
ΓIAΓKHΣ IΩANNHΣ
ANAΓNΩΣTOΠOYΛOΣ ΘEOΔOΣIOΣ