Νικητές του διαγωνισμού στην εκπομπή ON LINE (2-06/09)

Οι νικητές είναι : 

EΛEYΘEPIA KAPABEPΓOY
MAPIA ΣΩTHPOΠOYΛOY