Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ON LINE

03 - 08/08

ΦΩTOΠOYΛOΣ ΣΩTHPHΣ
KOMNHNOΣ NIKOΣ

8-9/08

BAΣIΛIKH ΠIKOYΛAKH
ΔHMHTPHΣ ΠΛEΞOYΣAKHΣ

10-14/08

PAΠANAKHΣ IΩANNHΣ
MAPIA IMEP

17-21/08

AΦPOΔITH ANAΓNΩΣTOΠOYΛOY
AΘANAΣIOΣ ΠAΠAΔHMOΣ
KEXAΓIA ZAΦEIPIA
ΠAΠAΔOΠOYΛOY AΓΓEΛIKH

24-28/08

AΓΓEΛOΠOYΛOY MAPIA
MYΛΩNA ΣTEΦANIA