Όροι διαγωνισμού “Emirates – The Ultimate Olympiacos Experience”

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ EIΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ” και διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ.», με αριθμό ΑΦΜ 998921252, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και έδρα Εθνάρχου Μακαρίου & Δ.Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο Πειραιάς (εφεξής «διοργανωτής»), διοργανώνει για λογαριασμό της Εταιρίας με την επωνυμία EMIRATES (εφεξής «Emirates») με αριθμό ΑΦΜ 098105046, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και έδρα Λεωφόρο Συγγρού 128, Καλλιθέα διαγωνισμό με τίτλο «The Ultimate Olympiacos Experience by Emirates» (εφεξής ο «Διαγωνισμός» )
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η γνωριμία του κοινού με την Emirates και τις υπηρεσίες της και η γνωριμία των παιδιών με το άθλημα του ποδοσφαίρου.
ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όροι διεξαγωγής
O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην σελίδα Facebook του skai.gr , (https://www.facebook.com/skaigr ) και αφορά στη δημοσίευση 2 posts Τα posts θα φιλοξενούν 2 ερωτήσεις για την Emirates και θα ζητούν σχόλιο των χρηστών στις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις . Οι συμμετοχές των παικτών γίνονται με το σχόλιο που θα αφήνουν κάτω από τα Post και η επιλογή των νικητών θα γίνει με τυχαία επιλογή (εργαλείο https://commentpicker.com/)
Ρητά διευκρινίζεται ότι η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια, ακόμη και διαρκούσης της εξέλιξης του Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
• Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
• Να ληφθεί υπόψη ότι οι επιτυχόντες και τα παιδιά τους θα πρέπει να ταξιδέψουν στην Αθήνα για τις ανάγκες του επάθλου του Διαγωνισμού. Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τον νικητή.
• Είναι γονείς παιδιών ηλικίας από πέντε (5) έως δεκαέξι (16) ετών.
• Έχουν αποδεχτεί το δώρο κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους μέσω του Facebook και έχουν δηλώσει τα απαραίτητα, για την επικοινωνία, προσωπικά τους στοιχεία (όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail κ.λπ.)
• Έχουν συγκατατεθεί ώστε τα δηλούμενα προσωπικά τους στοιχεία να χρησιμοποιηθούν από τον διοργανωτή ή και ειδικά εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αφενός για την αναγνώρισή τους κατά την παράδοση του δώρου τους (διαπίστευση για την είσοδο τους στο χώρο που θα διεξαχθεί η εκδήλωση) αν είναι νικητές κι αφετέρου για επικοινωνία μαζί τους με σκοπό την ενημέρωσή τους για το παρεχόμενο δώρο της Emirates, τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Emirates και εν γένει για σκοπούς προώθησης και διαφήμισης της Emirates.
Δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και στην κλήρωση υπάλληλοι, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της Emirates, οι δικηγόροι της, οι διαφημιστικές εταιρίες που έχουν επιμεληθεί επικοινωνιακό υλικό προϊόντων της Emirates καθώς και οι εργαζόμενοι των εταιριών της V+O, του διοργανωτή, όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι εκπρόσωποι και τα μέλη των εταιρειών αυτών καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς όλων των παραπάνω προσώπων μέχρι 1ου βαθμού.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει συμμετέχοντες εάν αυτοί δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής ή αν έλθουν για την παραλαβή του επάθλου χωρίς να συνοδεύονται από το ανήλικο τέκνο τους.
Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού
Η δήλωση των στοιχείων και η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό γίνεται με ελεύθερη και σαφή βούληση των ενδιαφερομένων διαγωνιζομένων και συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους τους των όρων του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν ανεπιφύλακτα την έγκρισή τους για χρήση του ονόματός τους και των λοιπών προσωπικών τους στοιχείων από την Emirates για τους σκοπούς που αναφέρονται στον 1ο όρο του παρόντος. Οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Emirates εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κανένα στοιχείο δεν διαβιβάζεται ούτε κοινοποιείται σε τρίτους μη σχετικούς προς την πλήρωση των σκοπών του άρθρου 1, παρά μόνο σε περιπτώσεις επιβαλλόμενες από το νόμο. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ενόψει του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και στη διαδικασία κρίσης της επιτροπής συναινούν και συγκατατίθενται ώστε η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών τους δεδομένων, να γίνει αποκλειστικά από τον διοργανωτή υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας, ή ειδικά εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679, της Οδηγίας 2002/58/ΕΕ και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εφαρμοστικών νόμων, οδηγιών και κανονισμών όπως εκάστοτε ισχύουν. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων των παραπάνω προσωπικών δεδομένων θα είναι προστατευμένη από κωδικό αριθμό (password) ή και με κάθε άλλο πρόσφορο και ασφαλή τρόπο. Σε κάθε περίπτωση που o διοργανωτής αναθέσει, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, τη χρήση ή την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων σε τρίτο, εξειδικευμένο να παράγει το απαιτούμενο έργο πλήρωσης των σκοπών, στη σύμβαση ανάθεσης θα περιλαμβάνονται όροι, οι οποίοι θα προστατεύουν τους συμμετέχοντες και θα εγγυώνται την τήρηση των όρων του παρόντος. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, ενώ μπορεί να ασκήσει έναντι του διοργανωτή τα δικαιώματα που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού επεξεργασίας και διαγραφής, επικοινωνώντας με τον διοργανωτή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε εγγράφως στην Διεύθυνση Μάρκετινγκ, οδός Ποσειδώνος 5 & Λοκρίδος , Τ.Κ. 18344 , Μοσχάτο. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα της έρευνας ή επικοινωνίας με τον αιτούντα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του. Σε τέτοια περίπτωση τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου θα τροποποιηθούν ή θα διαγραφούν κατά περίπτωση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της κατά τα ανωτέρω πιστοποίησης.

Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα
Ο συμμετέχων, εφόσον επιλεγεί για το έπαθλο του Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο μέρος και την ώρα που θα του κοινοποιήσει είτε με γραπτή είτε με τηλεφωνική επικοινωνία ο διοργανωτής της εκδήλωσης και Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων της Emirates, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα μαζί με το τέκνο του, το οποίο θα έχει αστυνομική ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, ή άλλο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία του και το οποίο θα φέρει και φωτογραφία. Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται και από τους δύο γονείς, είναι υποχρεωμένος ο συμμετέχον που έχει επιλεγεί για το έπαθλό να προσκομίσει συναίνεση του έτερου γονέα με έγγραφο στο οποίο θα έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του παρέχοντος την συναίνεση από αρμόδια Αρχή ή Όργανο αναφορικά με τη συμμετοχή του τέκνου στην απονομή του επάθλου.

Η Εmirates έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή επάθλου σε συμμετέχοντα και το τέκνο αυτού σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω, ή που ο συμμετέχον προσέρχεται για το έπαθλο χωρίς το τέκνο του, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε χρηματικό ποσό στον συμμετέχοντα για καμία αιτία.


Χρονική διάρκεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και ώρα 12.00.
Το έπαθλο θα δοθεί σε χρόνο που θα ορίσει η Emirates και για το οποίο θα ειδοποιήσει σχετικά τηλεφωνικά τους επιτυχόντες συμμετέχοντες κάνοντας χρήση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει.
Έπαθλο – Διατυπώσεις απόδοσης δώρων
Έπαθλο νικητών: H Emirates προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στους χρήστες της σελίδας Fcebook του skai.gr .Συγκεκριμένα, 4 τυχεροί νικητές μαζί με το παιδί τους, έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν από κοντά την καθημερινότητα της αγαπημένης τους ομάδας και να γευματίσουν στο προπονητήριο του Ολυμπιακού στο Ρέντη.
Εάν οποιοσδήποτε από τους νικητές του Διαγωνισμού δεν εμφανισθεί στην προκαθορισμένη πρώτη συνάντηση, ή εμφανισθεί χωρίς το τέκνο του, ή δεν βρεθεί ο δικαιούχος νικητής ή ο εμφανιζόμενος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του ή αν το αποποιηθεί, ή αν εκ των υστέρων άρει τη συγκατάθεσή του ή υπαναχωρήσει από οποιονδήποτε όρο ή όρους του Διαγωνισμού που αναφέρονται στο παρόν, τότε η συμμετοχή του ακυρώνεται και δεν έχει περαιτέρω δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια.
Τα δώρα είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.

Ο κάθε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, δύναται να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους.
(γ) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ελλιπές ή ψευδές.
(δ) Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, καθώς και σε περίπτωση δεν αποδεχθεί το δώρο του εντός του χρονικού διαστήματος των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών μετά την προσήκουσα ενημέρωσή του εκ μέρους του διοργανωτή.
(ε) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιαστεί για την παραλαβή του δώρου.
(στ) Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, έχει διέλθει αθέμιτων μέσων αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί κάποιον από τους παρόντες όρους ή/και προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.


Ανακοίνωση – δημοσίευση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στην σελίδα Facebook του skai.gr.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος.
Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Οποιαδήποτε μεταβολή θα κοινοποιηθεί μέσω της σελίδας Facebook του skai.gr. Επίσης ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει την διαδικασία του διαγωνισμού σε κάθε φάση αυτού και αναιτιολογήτως.
Περιορισμός Ευθύνης
Η ευθύνη της Emirates και του διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων που αποτελούν αντικείμενο του Διαγωνισμού και δε φέρουν καμία ευθύνη, αστική ή ποινική, απέναντι στους συμμετέχοντες, τους νικητές ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία, απώλεια κέρδους ήθελε συμβεί ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς ή στα ανήλικα τέκνα τους σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και για τη διακοπή, τη δυσλειτουργία, την καθυστέρηση της εξέλιξης του Διαγωνισμού.
Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή απαίτηση προς αποζημίωση κατά του διοργανωτή ή/και της Emirates.
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του διοργανωτή ή/και της Emirates παύει να υφίσταται, και οι εταιρίες αυτές δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Οι παρόντες όροι, οποιαδήποτε τροποποίηση τους, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη διενέργεια του Διαγωνισμού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.